BOZP a OPP | MB protect

SLUŽBY

BEZPEČNOTECHNICKÁ SLUŽBA

Bezpečnostnotechnická služba poskytuje zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia. Bezpečnostnotechnická služba primerane plní úlohy ustanovené v § 26 a v záujme optimalizácie pracovných podmienok ovplyvňuje postoje zamestnávateľa, vedúcich zamestnancov a zamestnancov k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Úlohy bezpečnostnotechnickej služby vykonáva bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik a podľa potreby aj iný odborník na prevenciu a ochranu v špecifickej oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE

Stručný prehľad dokumentácie, ktorú je zamestnávateľ povinný vypracovať v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

 1. Koncepcia politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  v zmysle § 6 ods. 1 písm. k) Zák. č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 2. Program realizácie koncepcie BOZP  v zmysle § 6 ods. 1 písm. k) zák. č.124/20006 Z.z.
 3. Zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám  v zmysle § 6 ods. 1 písm. m) bod 1 zák. 124/2006 Z.z.,
 4. Zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy v zmysle§6 ods. 1 písm. m) bod 2 zák. č. 124/2006 Z.z., § 1 nar. vlády SR č. 272/2004 Z.z.
 5. Zoznam prác a pracovísk zakázaných mladistvým zamestnancom  v zmysle§6 ods. 1 písm. m) bod 3 zák. 124/2006 Z.z., § 1 nar. vlády SR č.286/2004 Z.z.
 6. Lehotník lekárskych prehliadok zamestnancov  v zmysle§6 ods. 1 písm. q) zák. č.124/2006 Z..z.
 7. Posúdenie rizika pre všetky činnosti – v zmysle §6 ods. 1 písm. c) Zák. 124/2006 Z.z., § 4 nar. vlády SR č. 395/2006 Z.z.
 8. Hodnotenie nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a z pracovného prostredia v zmysle § 6 ods. 2 písm. a) Zák.č. 124/2006 Z.z. , § 4 nar. vlády SR.č. 395/2006 Z.z.
 9. Zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov – v zmysle § 6 ods. 2 písm. a) zák. č. 124/2006 Z.z., §1 ods. 2, §5 nar. vlády SR č.395/2006 Z.z.
 10. Poučenie o správnom používaní poskytnutých osobných ochranných prostriedkov a praktický zácvik  v zmysle § 6 ods. 2 nar. vlády SR č.395/2006 Z.z.
 11. Kritériá na výber osobných ochranných prostriedkov a posúdenie vhodnosti poskytnutých osobných pracovných prostriedkov  v zmysle § 3 ods. 2 nar. vlády SR č.395/2006 Z.z.
 12. Vnútorný predpis pre poskytovanie umývacích, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov potrebných na zabezpečenie telesnej hygieny  v zmysle § 6 ods. 3 písm. b) zák. č.124/2006 Z.z.
 13. Pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre zamestnancov iného zamestnávateľa pracujúcich na spoločnom pracovisku ( príloha k obchodnej) v zmysle § 6 ods. 4) , § 18 ods. 1 zák. č. 124/2006 Z.z.
 14. Vnútorný predpis o zákaze fajčenia  v zmysle § 6 ods. 5) zák. č.124/2006 Z.z.
 15. Zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania na pracovisku v zmysle § 7 ods. 1) Zák. č.124/2006 Z.z.
 16. Osnova právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP pre vstupné oboznamovanie zamestnancov  v zmysle § 7 ods. 3) zák. č. 124/2006 Z.z., §47 ods. 2 Zák. práce,
 17. Osnova právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP pre vstupné oboznamovanie zamestnancov na dohodu v zmysle § 224 ods. 2 písm. b) Zák. práce
 18. Osnova právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP pre pravidelné oboznamovanie zamestnancov  v zmysle § 7 ods. 1) zák. č.124/2006 Z.z.
 19. Plán pravidelného oboznamovania a vzdelávania zamestnancov, Program vzdelávania a odbornej výchovy zamestnancov  v zmysle § 7 ods. 4, §27 ods.2 zák. č. 124/2006 Z.z.
 20. Informácie pre zamestnancov a zástupcov zamestnancov  v zmysle § 7 ods. 6 zák. č. 124/2006 Z.z.
 21. Postup pre prípad záchranných prác a evakuácie (Evakuačný plán)  v zmysle § 8 ods. 1 písm. a) zák. č. 124/2006 Z.z.
 22. Postup pre prípad vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci (Traumatologický plán) – v zmysle § 8 ods. 1 písm. a) zák. č.124/2006 Z.z.
 23. Opatrenia pre mimoriadne ohrozenia ( havarijný plán) v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zák. č.124/2006 Z.z.
 24. Záznam o kontrole požitia alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zák. č.124/2006 Z.z.
 25. Vnútorný predpis o kontrole požitia alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok  v zmysle §12 ods. 2 písm. l) zák. č.124/2006 Z.z.
 26. Vnútorný predpis o oznamovaní vzniku udalostí v zmysle § 17 ods. 2 zák. č.124/2006 Z.z.
 27. Evidenčná kniha udalostí  v zmysle §17 ods. 8) a 9) zák. č.124/2006 Z.z.
 28. Lehotník uloženia dokumentácie BOZP ( príloha registratúrneho poriadku) podľa §10 ods. 1 vyhl.. MV SR č. 628/2002 Z.z. v nadväznosti na § 17 ods. 12 zák. č.124/2006 Z.z.
 29. Menovací dekrét zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť v zmysle §19 ods. 1 zák.
 30. Zoznam zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť v zmysle §19 ods. 6) zák. č.124/2006 Z.z. zák. č.124/2006 Z.z.

ŠKOLENIA PRACOVNÍKOV

vzdelávanie a odbornú výchovu treba zabezpečovať tak, aby obsah oboznámenia a pravidelnosť opakovaného oboznámenia boli prispôsobené charakteru práce vykonávanej zamestnancom, jeho pracovisku a iným okolnostiam, ktoré sa týkajú výkonu práce, najmä pracovným prostriedkom, pracovným postupom, novým alebo zmeneným nebezpečenstvám a ohrozeniam.
Pravidelnosť opakovaného oboznamovania a školenia BOZP treba zabezpečiť tak, aby sa vykonávalo najmenej raz za dva roky, ak vo vnútornom prepise sa neustanovuje kratší čas. Oboznamovanie, školenie a iné vzdelávanie vrátane praktického výcviku v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov a zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa musia uskutočňovať v pracovnom čase.

RIEŠENIE PRACOVNÝCH ÚRAZOV

Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.(§ 195 ods. 2 Zák. práce)
Pracovný úraz nie je úraz, ktorý zamestnanec utrpel na ceste do zamestnania a späť.(§ 195 ods. 3 Zák. práce)Ak u zamestnanca došlo pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním k poškodeniu zdravia alebo k jeho smrti úrazom (pracovný úraz), zodpovedá za škodu tým vzniknutú zamestnávateľ, u ktorého bol zamestnanec v čase pracovného úrazu v pracovnom pomere.

Zamestnávateľ sa zbaví zodpovednosti celkom, ak preukáže, že jedinou príčinou pracovného
úrazu  bola skutočnosť, že úraz bol spôsobený tým, že postihnutý zamestnanec svojím zavinením porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrolovali, alebo pracovný úraz si spôsobil postihnutý zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol škode zabrániť.

ASISTENCIA PRI KONTROLE

Zamestnávateľ v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať:

 1. stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení; na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení,
 2. či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a či dodržiava určený zákaz fajčenia v priestoroch zamestnávateľa,
 3. činnosť zamestnanca na odlúčenom pracovisku a zamestnanca, ktorý pracuje na pracovisku sám,
 4. riadne používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, ochranných zariadení a iných ochranných opatrení.

Nedostatky zistené kontrolnou činnosťou zamestnávateľ je  povinný odstraňovať.

Kontrolu dodržiavania právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri prác, vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia, vykonávajú inšpektoráty práce v zmysle zák. č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce.

VYKONÁVANIE KONTROL PRACOVÍSK A PRACOVNÍKOV

Zamestnávateľ je povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane zabezpečovania informácií, vzdelávania a organizácie práce a prostriedkov.

Všeobecné zásady prevencie BOZP sú:

 • vylúčenie nebezpečenstva a z neho vyplývajúceho rizika,
 • posudzovanie rizika, ktoré nemožno vylúčiť, najmä pri výbere a počas používania pracovných prostriedkov, materiálov, látok a pracovných postupov,
 • vykonávanie opatrení na odstránenie nebezpečenstiev v mieste ich vzniku,
 • uprednostňovanie kolektívnych ochranných opatrení pred individuálnymi ochrannými opatreniami,
 • nahrádzanie prác, pri ktorých je riziko poškodenia zdravia, bezpečnými prácami alebo prácami, pri ktorých je menšie riziko poškodenia zdravia,
 • prispôsobovanie práce schopnostiam zamestnanca a technickému pokroku,
 • zohľadňovanie ľudských schopností, vlastností a možností najmä pri navrhovaní pracoviska, výbere pracovného prostriedku, pracovných postupov a výrobných postupov s cieľom vylúčiť alebo zmierniť účinky škodlivých faktorov práce, namáhavej práce a jednotvárnej práce na zdravie zamestnanca,
 • plánovanie a vykonávanie politiky prevencie zavádzaním bezpečných pracovných prostriedkov, technológií a metód organizácie práce, skvalitňovaním pracovných podmienok s ohľadom na faktory pracovného prostredia a prostredníctvom sociálnych opatrení,
 • vydávanie pokynov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Ďalšie služby v oblasti OPP a BOZP:

 • vykonávanie preventívnych prehliadok z OPP minimálne. raz za 3 a 6 mesiacov /podla potreby/ a spisovanie záznamu – nedostatky , opatrenia
 • Určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb v zmysle vyhlášky 94/2004 Z. z., ktorou sa určujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
 • určovanie  miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok na týchto pracoviskách,
 • školenie vedúcich zamestnancov z OPP
 • školenie zamestnancov z OPP
 • odborná príprava členov protipožiarnej hliadky právnickej osoby
 • odborná príprava členov protipožiarnej hliadky pracoviska
 • školenie zamestnancov zabezpečujúci OPP v mimopracovnom čase
 • zavedenie požiarno-bezpečnostných charakteristík budov
 • šetrenie zahorení a spisovanie príslušných záznamov
 • aktualizácia dokumentácie v zmysle meniacich sa právnych predpisov čo podla potrieb zákazníka
 • zastupovanie organizácie pri kontrolách štátneho požiarneho dozoru,
 • vykonávanie a hodnotenie cvičných požiarnych poplachov
 • a iné v závislosti od ďalšieho charakteru prevádzky

Vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom

 • požiarny štatút,
 • požiarno- poplachové smernice,
 • požiarno-evakuačný plán, /dla potreby/
 • zoznam objektov a prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • spracovanie písomného pokynu na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase
 • vedenie požiarnej knihy
 • vypracovanie v prípade požiarno-bezpečnostných charakteristík budov /objekty bez projektovej dokumentácie/