BOZP a OPP | MB protect
  • Firma MB protect rieši prostredníctvom komplexných služieb v oblasti BOZP a OPP ( PO ) povinnosti, ktoré zamestnávateľom vyplývajú z platných právnych predpisov.
    Povinnosť zabezpečiť bezpečnostnotechnické služby vyplýva zamestnávateľom v zmysle § 21 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

  • Našim cieľom je zabezpečiť Vašu firmu v súlade s legislatívou, vypracovávať potrebnú dokumentáciu, vykonávať školenia pre zamestnancov, upozorňovať na nedostatky a zabezpečiť komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

    Naša starostlivosť o vašu firmu prebieha neustále počas celého roka. Vykonávame previerky pracovísk a pracovníkov zamestnávateľa, pomáhame pri spracovaní záznamu o registrovanom pracovnom úraze, zabezpečujeme styk s príslušným orgánom štátnej správy pri kontrolách.

This website uses a Hackadelic PlugIn, Hackadelic SEO Table Of Contents 1.7.0.